KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni adadenizde 20 Mart 2024

Alkazan İnşaat Endüstri Ticaret Ltd.Şti. Aydınlatma Metni

Değerli www.alkazan.com.tr kullanıcısı;

İş bu metin kapsamında; Veri Sorumlusu Alkazan İnşaat Endüstri Ticaret Limited Şirketi kısaca Alkazan İnşaat olarak anılacaktır. Veri Sorumlusu adresi Lalapaşa Mah. Menderes Cad. Türk Hava Kurumu İş Hanı No:33/2 Yakutiye/Erzurum’dur.

Alkazan İnşaat olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında tarafınızı kanuni bir yükümlülük ve güvenilirliğe dayanan şirket prensiplerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirerek haklarınız ve hassasiyetlerimiz konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Bu kapsamda hizmet alımı sebebi ile Aydınlatma formunu doldurmanız suretiyle veya internet hizmetini kullanmanız, sesli iletişim yolları ile irtibat kurmanız halinde alınacak kayıtlar suretiyle tarafınızdan temin edilen ad soyad, T.C. kimlik bilgileri, adres bilgileriniz e-mail adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgileriniz, işitsel kayıtlar, personel için özlük bilgileri, ceza mahkumiyeti,  güvenlik tedbirleri, ses ve görüntü kayıtları gibi kişisel verileriniz açık rızanız doğrultusunda/ sair mevzuat hükümleri ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ilgili maddesi doğrultusunda kişisel veriler şirketimiz personel temini veya müşteri ilişkileri kapsamında şirketimiz iş sahası çerçevesinde;

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.),

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bayilik ilişkisi içerisinde bulunduğumuz şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Alkazan İnşaat kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içinde ve/veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.  

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Alkazan İnşaat kişisel verilerinizi açık rızanız ile dolduracağınız form vasıtasıyla/ (veya internet, mobil işlemler yaparken onaylayacağınız aydınlatma formu ve onay vereceğiniz açık rıza formu vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Alkazan İnşaat ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesi kapsamında açık rızanıza dayalı olarak, anayasal ilkeler çerçevesinde işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda açık rızanızı geri almadığınız sürece kişisel verileriniz belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri sahibi olarak Alkazan İnşaat‘a yukarıda belirtilen adresimize fiilen ya da info@alkazan.com.tr adresi vasıtası ile ya da noter kanalı ile tarafımıza başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Alkazan İnşaat’a iletmeniz durumunda Alkazan İnşaat talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Alkazan İnşaat Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için web sitemizde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.